Velkommen til vår nettside! Her har vi samlet en stor mengde artikler, kronikker, dokumenter, bilder og videoer om kampen for å bevare Y-blokka og debatten om regjeringskvartalets utvikling. Vi som har etablert og drifter denne nettsiden er Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre, ledere av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka siden 2014. Gjennom seks år arrangerte vi folkeaksjoner og jobbet fra et mangfold vinkler, på frivillig basis, sammen med ulike samarbeidspartnere; les mer om oss lengre ned på siden


The Norwegian Government has decided to demolish one of its most important modernist monuments. A monument by the architect Erling Viksjø, with contributions by Carl Nesjar and Pablo Picasso. A monument of European importance that survived a terrorist attack in 2011 and remained structurally sound. This page is an archive of a large amount of articles, documents, photos and videos etc. about the fight to preserve the Y-block and the debate about the development of the new government quarter.

For documentation of the demolition process we recommend yblokkfoto.no

SISTE NYTT • 06.06.2021

Nettsida er utbedret og har bl.a. fått søkefunksjon i arkivene.

31.5.21: I en pressemelding opplyser regjeringen at KMD og arvinger etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø, har inngått forlik i tvisten om plasseringen av Fiskerne og Måken. Arvingene aksepterer den planlagte plasseringen, men skal ha uttalerett i prosessen rundt detaljutformingen av omgivelsene til Fiskerne og Måken. Forliket innebærer ingen erkjennelser med hensyn til hvem som har opphavsrett til verkene eller hvorvidt plasseringen av verkene er i strid med respektretten etter åndsverkloven § 5.Y-blokka

The Y-block

Y-blokka (ferdigstilt 1969) danner sammen med Høyblokka (ferdigstilt 1958) Erling Viksjøs regjeringskvartal. Anlegget anses som et høydepunkt innen norsk modernistisk arkitektur, og var innstilt til fredning sommeren 2011.

The Y-block (finished 1969) together with the H-block (finished 1958) form Erling Viksjø's Government Quarter. The facility is considered a highlight in Norwegian modernist architecture, and was set for conservation in the summer of 2011.

Viksjø var internasjonalt orientert, og bygningenes utforming har klare referanser både til FN-bygningen i New York og Unescos hovedkvarter i Paris. Samtidig skapte Viksjø med sine medarbeidere og samarbeidspartnere et særegent, norsk regjeringskvartal i naturbetong – et materiale oppfunnet og patentert av Viksjø og ingeniør Sverre Jystad. Norsk elvestein preger bygningene, som har et omfattende innslag av integrert kunst, sandblåst direkte inn i bygningenes vegger inne og ute. En rekke av samtidens mest fremtredende kunstnere var involvert. Y-blokkas «Fiskerne» og «Måken» av Carl Nesjar og Pablo Picasso er verdenskjent.

Viksjø was internationally oriented, and the design of the buildings has clear references to both the UN building in New York and the UNESCO headquarters in Paris. At the same time, he created a distinctive, Norwegian government quarter in natural concrete – a material invented by Viksjø and engineer Sverre Jystad. Norwegian river stone characterizes the buildings, which have a broad element of integrated art, sandblasted directly into the walls of the buildings inside and out. The Y-block's "Fiskerne" and "Måken" by Nesjar and Picasso are world famous.

Foto: Teigens Fotoatelier

Y-blokka fikk ingen strukturelle skader av terroranslaget i 2011. Bygningen ble likevel besluttet revet i 2014. Den påfølgende statlige reguleringsplanen har ikke konsekvensutredet alternativ med vern av Y-blokka som del av framtidig regjeringskvartal. Dette ble grundig belyst i rettsmøtene i februar 2020, da Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Fortidsminneforeningen hadde saksøkt staten. (Støtteaksjon for å bevare Y-blokka og Oslo arkitektforening (OAF) var medaktører.) Begjæringen om midlertidig forføyning fikk imidlertid ikke medhold og saken ble trukket.

The Y-block did not receive any structural damage from the terrorist attack in 2011. The building was nevertheless decided to be demolished in 2014. The subsequent state zoning plan has not had an impact assessment alternative with protection of the Y-block as part of the future government quarter. This was thoroughly elucidated in the court hearings in February 2020, when NAL and Fortidsminneforeningen had sued the state. However, the application for an interim injunction was dismissed and the case was withdrawn.

Foto: Teigens Fotoatelier / Illustrasjon, Fiskerne: Ane Barstad Solvang

Støtteaksjonen

About the campaign

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ble etablert av Hanne Sophie Claussen, som sammen med Kjersti Hembre har ledet kampanjeorganisasjonen siden 2014. Hanne Sophie Claussen er eier og rektor ved Oslo Fotokunstskole. Kjersti Hembre er arkitekt og driver April arkitekter. 


The Campaign to Save the Y-block was established by Hanne Sophie Claussen, who together with Kjersti Hembre has lead the campaign organization since 2014. Hanne Sophie Claussen is the owner and principal of the Oslo School of Photography. Kjersti Hembre is an architect and runs April arkitekter.


Protestmarsj fra Y til Stortinget 02.01.2020 Foto: Melissa Hegge / OAF

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ble registrert som forening i 2018. I 2019 ble Støtteaksjonen nominert av Subjekt til «Årets stemme». Som ledd i kampen for bevaring gikk Støtteaksjonen sammen med Norske arkitekters Landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening (OAF) og Fortidsminneforeningen til rettslige skritt våren 2020, og det ble gjennomført møter i Oslo Tingrett i slutten av mars, der gruppens krav om midlertidig forføyning ble avvist. Sommeren 2020 gikk foreningen sammen med arvingene etter Erling Viksjø og Carl Nesjar gått til sak mot staten i 2020, og ble avvist som part. Arvingenes sak endte i forlik med staten i 2021. Aksjonen har produsert en rekke kortfilmer, herunder en 11 minutters-film i engelsk og norsk versjon «Save the Y-block» og «Redd Y-blokka». Filmene er samlet i Støtteaksjonens YouTube-kanal og ligger også under videoseksjonen på denne siden.

We became a registered organization in 2018, and was nominated to «the voice of the year» by Subjekt in 2019. The campaign took legal action twice, first together with National Trust of Norway, the National Association of Norwegian Architects (NAL) and the Oslo Architect Association (OAF). The demand for a temporary injunction was rejected in March 2020. The campaign also cooperated with the heirs after Erling Viksjø and Carl Nesjar, but was rejected as a party. The heirs' case ended in a settlement with the state in 2021. We have also produced several films; see video section.

Lenkeaksjon i regjeringskvartalet 28.04.20 Foto: Tone Dalen

Y-produkter

How to support us

Vi har produsert diverse Y-produkter og blant annet arrangert kunstauksjoner og loddsalg til inntekt for aksjonen, herunder betaling av bøter for lenkeaksjonen og dekning av saksomkostninger knyttet til rettsprosessene. Y-vesker, Y-pins, Y-øredobber, Y-mansjettknapper og Y-T-skjorter har blitt produsert av Støtteaksjonen i flere år. For å se sortiment og utvalg, se vår Vipps-butikk med nummer 554254. Ønsker du å gi et bidrag og motta et produkt er du velkommen til det: Har du ikke Vipps, kan du sende oss en melding på Facebook, eller eventuelt en mail til [email protected], med din bestilling og overføre penger til kontonummer 1506.20.01582. Tusen takk til alle som bidrar!

We have produced a variety of products and arranged art auctions and lotteries to income for the campaign. Over the past years we have been producing merch such as totebags, pins, earrings, cufflinks and T-shirts. For an overview of assortment, see our store at Vipps (number 554254). If you don’t have access to Vipps, send us a message on Facebook or an email to [email protected], and tell us what you want and where it should be sent. Our bank account number is 1506.20.01582, and IBAN/BIC is DNBANOKKXXX, NO8415062001582. Thanks!

Sentrale temaer

Key topics

Viksjøfamiliens siste besøk i Y-blokka

Viksjøs heirs last visit in the Y-block

9. mars 2020 fikk Viksjøfamilien besøke Y-blokka før rivingen ble iverksatt. Blant høydepunktene var den helt uskadde konkylietrappa. Mari Viksjø Grøstad fotograferte og filmet fra Y-blokkas indre slik at vi alle fikk se i hvor god stand bygget faktisk var, før ødeleggelsene startet. Se flere bilder i artikkelen Morgenbladet publiserte om saken.

9th of march 2020, Erling Viksjøs heirs got to visit the Y-block before the demolition started. Mari Viksjø Grøstad photographed and filmed from the inside of the Y to show how intact and in good condition the building actually was before demolition.

Erling Viksjøs datter, Tone Viksjø, på innsiden av Y-blokka. Foto av hennes datter, Mari Viksjø Grøstad

Kunstauksjon for å finansiere søksmål mot staten

Støtteaksjonen gikk i 2020 sammen med arvingene etter Carl Nesjar og Erling Viksjø og stevnet staten etter åndsverksloven. For å dekke saksomkostninger arrangerte vi kunstauksjon og fikk inn verk av Carl Nesjar, Inger Sitter, Erling Viksjø, Nico Widerberg, Kjell Varvin, Magne Furuholmen, Anders Kvammen, Katja Høst, Pia Myrvold og Dag Alveng. Gro Nesjar Greve donerte bl.a. fotografiet av Y-blokkas gavlvegg med Fiskerne. Bildet er tatt av Carl Nesjar etter at verket var utført, integrert i Y-blokkas naturbetong. Fotografiet har Picassos håndskrift og signatur. Nasjonalmuseet la inn høyeste bud (kr. 295.000,-), og fikk tilslaget.

Together with the heirs after Carl Nesjar and Erling Viksjø we sued the state according to the Copyright Act. To cover legal costs, we arranged an art auction and received works by Carl Nesjar, Inger Sitter, Erling Viksjø, Nico Widerberg, Kjell Varvin, Magne Furuholmen, Anders Kvammen, Katja Høst, Pia Myrvold and Dag Alveng. Gro Nesjar Greve donated i.a. the photograph of the Y-block's gable wall with Fiskerne. The photo was taken by Carl Nesjar after the work was completed, integrated in the Y-block's natural concrete. The photograph has Picasso's handwriting and signature. The National Museum of Norway submitted the highest bid (NOK 295 000).

Foto av Carl Nesjar, 1969, signert av Pablo Picasso. Kjøpt av Nasjonalmuseet.

Nettside om bevaringskampen

1. oktober 2020 lanserer Støtteaksjon for å bevare Y-blokka sin nettside www.yblokka.no. Nettsida presenterer en stor samling artikler, kronikker, dokumenter, bilder og videoer som gir et bilde av hvilken kamp som har vært kjempet i en årrekke. Vi vil takke alle de enkeltpersoner som på ulike vis har gjort en innsats og bidratt til at saken har fått så stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Kampen for Y handler om mer enn et bygg, det handler om å anerkjenne og ønske å ta vare på felles verdier som er ekte, sanne og av betydning. Vi vil fortsette å supplere sida med innhold framover med både historisk og nytt materiale. Siste ord er ikke sagt.

On October 1st 2020, we launch www.yblokka.no. The website presents a large collection of articles, articles, documents, photos and videos that give a picture of what battle has been fought for a number of years. We would like to thank all the individuals who in various ways have made an effort and contributed to the case receiving so much attention, also internationally. The struggle for Y is about more than a building, it is about acknowledging and wanting to take care of common values that are real, true and important. We will continue to supplement the page with content in the future with both historical and new material. Last words are not said.

Foto: Katja Høst / Illustrasjon: Clara Claussen

Hendelser

Events

Siden etableringen av Støtteaksjonen i 2014 har vi arbeidet for å skape oppmerksomhet omkring Y-blokka og engasjement mot rivningsvedtaket fra mai 2014. Her har vi samlet milepælene fra årene som er gått.  

Since the establishment of the Campaign to Save the Y-block in 2014, we have been working to create engagement and attention to the case about the demolition of the Y-block. Here follows a list of the milestones from the past years.

2014

2014

— 17.02. 2014 KS1, den første kvalitetssikringsrapporten av konseptvalg vedr. nytt regjeringskvartal (RKV), fremlegges. Y-blokka inngikk i vurderingene i konseptvalgutredningen KVU (2013) og KS1 (2014), de to første trinn i Statlig prosjektmodell. KVU konkluderer med å anbefale Konsept Øst for utvikling av nytt regjeringskvartal. KS1 sier bl.a. at vern må vurderes også opp mot ikke-prissatte konsekvenser, og trekker fram Riksantikvarens utredning og anbefalinger (rapport oktober 2013)

— I mai 2014 foretok regjeringen Solberg konseptvalg for utviklingen av nytt regjeringskvartal i Oslo. Konsept Øst fra konseptvalgutredningen ble valgt, alle departementer skal samlokaliseres ved Hammersborg. Høyblokken og G-blokken skal bevares, mens S, R4 og Y-blokka blir besluttet revet.

— I juni 2014 ga Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) Statsbygg i oppdrag å igangsette en idèfase som innledende steg mot statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal ved Hammersborg; parallelloppdrag ble utlyst i november.

— "Støtteaksjon for å bevare Y-blokka" ble etablert som en Facebook-side av Hanne Sophie Claussen i september 2014.

— Første møte for Y-entusiaster avholdt i Fortidsminneforeningens lokaler. Støtteaksjon for å bevare Y-blokka ble etablert som en fysisk gruppe.

— 26.11.2014: Debatt om det nye regjeringskvartalet avholdt på DogA. Paneldeltakerne var Paul Chaffey (KMD), Bård Vegar Solhjell (SV), fagsjef ved DogA Hege Maria Eriksson, Erling Fossen, Joakim Skajaa, Ingeborg Apall-Olsen fra Fortidsminneforeningen, Morten Stige fra Byantikvaren, Hanna Geiran fra Riksantikvaren og Harald Nikolaisen fra Statsbygg.

— 17.02. 2014 KS1, quality assurance of concept choices regarding the new government quarter. The Y-block was included in the assessments in the concept selection study KVU (2013) and KS1 (2014), the first two steps in the State project model. KS1 says i.a. that protection must also be assessed against unpriced consequences, and highlights the National Heritage Board's report and recommendations (report October 2013).

— In May 2014, the Solberg Government made a concept choice for the development of a new Government quarter in Oslo. Concept East from the Concept selection study was chosen, and it was decided to demolish the Y-block.

— In. June 2014, the Ministry of Local Government and Modernization (KMD) commissioned Statsbygg to initiate an idea phase as an initial step towards a state zoning plan for a new government quarter near Hammersborg; parallel assignments were announced.

— "Støtteaksjon for å bevare Y-blokka" (Campaign to Save the Y-block) was established as a Facebook page by Hanne Sophie Claussen.

— First meeting for Y-enthusiasts was held in Fortidsminneforeningens (National Trust of Norway) offices. Campaign to Save the Y-block was established as a physical group.

— 26.11.2014: Debate about the new Government Quarter at DogA. Panelists was Paul Chaffey, Bård Vegar Solhjell, Hege Maria Eriksson, Erling Fossen and Joakim Skajaa, as well as representatives from Fortidsminneforeningen, Byantikvaren, Riksantikvaren and Statsbygg.

2015

2015

— 9.2.2015: Første folkeaksjon i regi av Støtteaksjonen foran Y-blokka ble arrangert av Kjersti Hembre, Marianne Borge og Hanne Sophie Claussen i samarbeid med Fortidsminneforeningen i Oslo, med ca. 300 fremmøtte aksjonister. Stor mediedekning. Appeller ved bl.a. Ola Elvestuen, Hugo Lauritz Johnsen og Espen Viksjø. Musikk ved Lars Lillo-Stenberg.

— 13.5.2015: Parallelloppdrag avsluttet, 7 ulike forslag til utforming av nytt regjeringskvartal: 6 internasjonale team og et team bestående av studenter og lærere fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO). Høy utnyttelse og riving av Y-blokka var premiss for parallelloppdraget. AHOs forslag innlemmet likevel Y-blokka som del av det nye regjeringskvartalet.


— 9.2.2015: The Campaigns first demonstration in front of the Y-block was arranged by Kjersti Hembre, Marianne Borge and Hanne Sophie Claussen in cooperation with National Trust of Norway Oslo, with about 300 attendants. Large media coverage. Appeals by Ola Elvestuen, Hugo Lauritz Johnsen and Espen Viksjø, among others. Music by Lars Lillo-Stenberg.

— 13.5.2015: Parallelloppdrag avsluttet, 6 ulike forslag til utforming av nytt regjeringskvartal. Høyutnyttelse og riving av Y-blokka var premiss for oppdraget


25.10.2016 (Picassos bursdag): Andre folkeaksjon foran Y-blokka i regi av Støtteaksjonen.

2016

2016

— Statsbyggs forslag til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal forelå i juni 2016, høringsperioden var fra juni og ut oktober 2016. Støtteaksjonen var blant de 180 som sendte inn høringsuttalelse til det statlige reguleringsplanforslaget. Mer enn 150 av uttalelsene protesterer mot riving av Y-blokka. Riksantikvaren lanserer muligheten for en C-blokk, hvor kun nordre fløy rives.

— 25.10.2016 (Picassos bursdag): Andre folkeaksjon foran Y-blokka i regi av Støtteaksjonen ble arrangert av Kjersti Hembre, Marianne Borge og Hanne Sophie Claussen i samarbeid med Fortidsminneforeningen i Oslo, med ca. 600 fremmøtte aksjonister. Vi slo ring rundt Y. Filmen «Hammersborg Protecting the Bygone Future» (Birgitte Sigmundstad/ Kjetil A. Jakobsen) projisert på Fiskerne. Folkekinoen ved Arild Støfring bidro med Oslos sterkeste projektor! Appeller ved Harald Nissen fra MDG, kunstner Birgitte Sigmundstad, Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen, arkitektur- og byplanhistoriker Even Smith Wergeland og nestleder i Oslo Grønn Ungdom Ivar Mekonnen Gerismo. Musikk ved Mariann Thomassen og Lars Lillo-Stenberg. Stor mediedekning.

— Vi starter å produsere Y-pins, T-skjorter og Y-nett/ sekker for salg til finansiering av aksjonen. Etter hvert har vi også produsert Y-mansjettknapper, øredobber og bærekraft-Y-pins. Alt dette har bidratt til at vi kan drive aksjonisme i så stor skala samt være blant aktørene som hyret advokat og har gått til sak mot staten i to omganger.

— 25.10.2016 (Picassos birthday): Second demonstration by Campaign to Save the Y-block was arranged by Kjersti Hembre, Marianne Borge and Hanne Sophie Claussen in cooperation with Fortidsminneforeningen i Oslo, with about 600 attendants. We created a human circle around the Y-block. The movie "Hammersborg Protecting the Bygone Future" was projected on Fiskerne. Appeals by Harald Nissen from Miljøpartiet De Grønne, artist Birgitte Sigmundstad, Ola Fjeldheim from Fortidsminneforeningen, architecture- and urban historian Even Smith Wergeland and deputy in Grønn Ungdom Ivar Mekonnen Gerismo. Music by Mariann Thomassen and Lars Lillo-Stenberg.

— Consultation statement on the zoning plan proposal for the new Government Quarter.

— We start producing Y-pins, T-shirts and Y-totebags/ backpacks for sale for income to the campaign. Later, we have also produced Y-cufflinks and earrings. All the income from this has contributed in making it possible for us to engage in actionism in such a scale, as well as being one of the organizations engaging a lawyer and going to the court with the case against the state twice.

2017

2017

— 10.02.2017: Vedtak reguleringsplan for nytt regjeringsplan

— 23.05.2017: De syv forslagene i arkitektkonkurransen om utvikling av nytt regjeringskvartal offentliggjøres

— 28.06.2017: To vinnere er kåret: Prosjektet "Lysning" av Team G8+ (LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS) og prosjektet "Adapt" av Team Urbis (Nordic – Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU).

— 27.09.2017: Statsbygg kunngjør vinner av konkurransen: Prosjektet "Adapt" av Team Urbis. 

— 10.02.2017: New zoning plan

— 23.05.2017: The seven competition proposals for a new government quarter were published.

— 28.06.2017: Two winners of the competition announced: The project "Lysning" by Team G8+ (LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult and Dr. Techn. Olav Olsen AS) and the project "Adapt" by Team Urbis (Nordic – Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario and NIKU)..

— 27.09.2017: Final winner of the competition: "Adapt" by Team Urbis.


24.10.18: Folkeaksjon fra Y til Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen
24.10.18: Folkeaksjon fra Y til Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

2018

2018

— 24.10.2018: Tredje folkeaksjon i regi av Støtteaksjonen foran Y-blokka med demonstrasjonstog fra Y til Stortinget ble arrangert av Kjersti Hembre og Hanne Sophie Claussen. Plakater av Jackie Kennedy ble benyttet. Appeller ved Siri Hoem, Fortidsminneforeningen
, Byantikvar
 Janne Wilberg, Guri Melby fra Venstre, 
Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne, 
Oddbjørg Minos fra KrF, Carl Morten Amundsen fra SV
, president i Norske Arkitekters Landsforbund Gisle Løkken, leder av Oslo Arkitektforening Joakim Skajaa, skuespiller Kate Pendry, samt diktopplesning ved Jan Erik Vold og minikonsert med No. 4.

— Monokrom Skriftforlag lager Viksjø-fonten. Et typesnitt utviklet med utgangspunkt i Y-blokkas form. Denne fonten har Støtteaksjonen benyttet i sine grafiske plakater.

Underskriftskampanje på change.org ble opprettet; har per august 2020, 62252 underskrifter.

— Vi blir en registrert organisasjon hos Brønnøysundregistrene.


— 24.10.2018: Third demonstration organized by us in front of the Y-block with a mrach from the Y to the Parliament was arranged by Kjersti Hembre and Hanne Sophie Claussen. Posters with Jackie Kennedy was used. Appeals by Siri Hoem, Fortidsminneforeningen
, Byantikvar
 Janne Wilberg, Guri Melby from Venstre, 
Arild Hermstad from Miljøpartiet De Grønne, 
Oddbjørg Minos from KrF, Carl Morten Amundsen from SV
, president in Association of Norwegian Architects Gisle Løkken, leader of Oslo Arkitektforening Joakim Skajaa, actor Kate Pendry, as well as performances by Jan Erik Vold and No. 4.

— The type foundry Monokrom creates the Viksjø font. A typeface developed with basis in the shape of the Y-block. We have been using this typeface in several posters and banners.

— Petition on change.org was created. It has, per august 2020, 62252 signatures.

— We become a registered organization at Brønnøysundregistrene.


13.09.19: Stripeaksjon i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Marthe Thu

2019

2019

— Produksjon av Y-film, på engelsk og norsk.

– 28.3-28.4.2019: Utstillingen Spreng den/ Riv den på Grafill, initiert av Saralinn Hembre Singstad. Øvrige utstillere: Ane Barstad Solvang, Anders Kvammen, Christopher Nielsen, Frode Helland, John Hoelstad Dæhli og Clara Claussen.

— 27.7. 2019: Konsert foran Y-blokka med bandet Din Våte Drøm. Ca. 150 fremmøtte. Appeller ved Ellen de Vibe og Kjersti Hembre.

— Y-benker, tegnet av April arkitekter, bygget av møbelsnekkerne i Kvae. Utplassert ved SALT først, deretter ved Y-blokka i to måneder. En av benkene auksjonert bort til Fortidsminneforeningens bakgård.

— 10.09.2019: Kronikk fra Støtteaksjonen i Dagsavisen (Claussen/Hembre): Slipp de kreative idèene løs!

— 13.09.2019: Henie Onstad planlegger Picasso-utstilling og ønsker engasjere seg i Y-saken. Vi inngår samarbeid med HOK og arrangerer demonstrasjon foran Y-blokka med appeller (Gunhild Varvin, Tone Hansen, Hanne Sophie Claussen) og fotografering foran Fiskerne hvor alle har stripete gensere inspirert av Picasso.

— 19.09.2019: Kjersti Hembre og Hanne Sophie Claussen fra Støtteaksjonen snakker om bevaringskampen for Y på Pecha Kucha på DogA.

— Høst 2019: Vi inngår samarbeid med NAL, AHO, Fortidsminneforeningen og Henie Onstad Kunstsenter om lobbyvirksomhet. Vi har møter med hhv. Fylkesmannen, Valgerd Svarstad Haugland, Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og Miljø- og klimaminister Ola Elvestuen. Overlevering av 22000 underskrifter til alle disse.

— Høst 2019: Vi engasjerer advokat med NAL, AHO, Fortidsminneforeningen.

— Riving utsettes.

— Høst 2019: Feirer Picasso fødselsdag og Y sine 50 år. SFBYB i samarbeid med Elvira Nikolaisen m.fl. Konsert ved Elvira Nikolaisen og Kristine Hovda foran Y-blokka. Ca 150 fremmøtte.

— Production of Y-film, in English and Norwegian.

— 28.3-28.4.2019: The exhibition Blow it up/Tear it down at Grafill, initiated by Saralinn Hembre Singstad. Exhibitors: Ane Barstad Solvang, Anders Kvammen, Christopher Nielsen, Frode Helland, John Hoelstad Dæhli and Clara Claussen.

— 27.7. 2019: Concert in front of the Y-block with the band Din Våte Drøm. About 150 attendants. Appeals by Ellen de Vibe and Kjersti Hembre.

— Y-benches, designed by April Architects, built by furniture carpenters Kvae. First palced at SALT in Oslo, later by the Y-bloack in two months. One of the benches was auctioned to Fortidsminneforeningens backyard.

— 10.09.2019: Article from the Campaign to Save the Y-block in Dagsavisen (Claussen/ Hembre): Unleash the creative ideas!

— 13.09.2019: Henie Onstad Kunstsenter are planning a Picasso exhibition, and wants to engage in the case to preserve the Y-block. We engage in a cooperation with HOK and arrange a demonstration in front of the Y-block with appeals (Gunhild Varvin, Tone Hansen, Hanne Sophie Claussen) and a photo shoot in front of Fiskerne where everyone are wearing striped sweaters, inspired by Picasso. 

— 19.09.2019: Kjersti Hembre and Hanne Sophie Claussen from the Campaign speaks about the preservation fight for the Y-block on Pecha Kucha at DogA.

— Autumn 2019: We engage in a cooperation with NAL, AHO, Fortidsminneforeningen and Henie Onstad Kunstsenter about lobbying. We meet the County Governor, the Minister for Modernization and Local Government and the Minister for the Environment and Climate, and handed over 22000 signatures to them.

— Autumn 2019: We engage a lawyer with NAL, AHO and Fortidsminneforeningen.

— Demolition is postponed.

— Autumn 2019: Celebration of Picassos birthday and the Y-blocks 50 years. In cooperation with Elvira Nikolaisen and others. Concert with Elvira Nikolaisen and Kristine Hovda in front of the Y-block. About 150 attendants.

17.11.19: Kor for Y. Erik Fenstad Langdalen holder appell.

— 17.11.2019: Kor for Y. Støtteaksjonen arrangerte korkonsert utenfor y ved Y-blokka hvor korsangere fra ulike Oslo-kor hadde øvd inn to sanger. Dirigent: Steffen Kammler. Appell ved Siri Hoem, Erik Fenstad Langdalen og Mari Viksjø Grøstad.

— 27.11.2019 Trilleaksjon for Y-blokka ved Iselin Vollen Steiro og Oda Havstein. Appell ved Even Smith-Wergeland.

— 14.12.2019 Tre filmer for Y-blokka – filmvisning på Cinemateket arrangert av Støtteaksjonen: Hammersborg Protecting the Bygone Future av Birgitte Sigmundstad/ Kjetil Jakobsen, Bauta av Paul Tunge/ Egil Haaskjold Larsen og Save the Y-block av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. Innledninger ved Birgitte Sigmundstad, Paul Tunge og Hanne Sophie Claussen.

— 16.12.2019 Markering for Y – ett av Europas 14 mest truede kulturminner, med Fortidsminneforeningen. Impulsiv gang og sang rundt juletreet foran Y.

— 18.12.2019 Støtteaksjonen arrangerte informasjonsmøte for folk som er interessert i å engasjere seg aktivt i kampen for bevaring.


— 17.11.2019: Choir for Y. We arranged a choir concert outside of the Y-block where choir singers from several Oslo choirs had prepared two songs. Choir director: Steffen Kammler. Appeals by Siri Hoem, Erik Fenstad Langdalen and Mari Viksjø Grøstad.

— 27.11.2019 Stroller demonstration for Y, initiated by Iselin Vollen Steiro and Oda Havstein. Appeal by Even Smith-Wergeland.

— 14.12.2019 Three movies for the Y-block – film screening at Cinemateket, arranged by Støtteaksjonen: Hammersborg Protecting the Bygone Future by Birgitte Sigmundstad/Kjetil Jakobsen, Bauta by Paul Tunge/Egil Haaskjold Larsen and Save the Y-block by Campaign to Save the Y-block. Introductions by Birgitte Sigmundstad, Paul Tunge and Hanne Sophie Claussen.

— 16.12.2019 Marking for Y – one of Europes 14 most threatened cultural heritages, with Fortidsminneforeningen. Impulsive walk and singing around the christmas tree in front of Y.

— 18.12.2019 Campaign to Save the Y-block arranged an information meeting for people that are interested in actively engaging in the case.


02.01.20: Fjerde folkeaksjon i vår regi. Fra Y til Stortinget,d eretter til Henie Onstad. Foto: Melissa Hegge / OAF

2020

2020

— Filmer lanseres fra kor for Y. 

— 02.01. 2020: Fjerde folkeaksjon i regi av Støtteaksjonen, arrangert av Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre. Protestmarsj for Y-blokka med fakkeltog fra Y til Stortinget og videre buss til Henie Onstad Kunstsenter hvor vi demonstrerte ved åpning av Picasso-utstilling. Lyslenker, trommer, kjettinglenker, bannere, oransje ponchoer og stoffremser. Plakat av Erna Solberg med Y-pin ble benyttet. Prøvelenking på Stortingsporten. Åpen mikrofon for aksjonister. 1500 fremmøtte.

— 08.01.2020: Åpent brev til statsminister Erna Solberg i Aftenposten, ved Lars Elton, Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre.

— 30.01.2020 Elevaksjon for Y-blokka med marsj fra Y til Stortinget, arrangert av elever ved Edvard Munch Videregående skole, med Nora Sulejmani og Petter Yran Støvring i spissen.

— 13.02.2020: Protestkonsert for Y-blokka. Initiativtakere: et dugnadslag av musikere, kunstnere og filmfolk: Simen Bang-Hansen, Tone Dalen, Maria Sundby, Magnus Wessel Waal, Ellen Lande, Terje Lind Bjørsvik, Jostein Braa Oksavik, Pål Morten Hverven, Brinja Steingrimsdottir og Vilde Von Krogh. Appellanter og musikere: Åse Kleveland, Fredrik Høyer, Lars Lillo Stenberg, Ravi, brenn. Valentinerne, Elvira Nikolaisen, Infinity Vik (Victoria Winge), Hilma Nikolaisen, Louien, Oh yeah Tiger, Iselin Shumba, Stein Torleif Bjella og Kjartan Kristiansen, Lars Elton, Espen Viksjø og Ola Elvestuen. Ca. 3000 fremmøtte.

— 14.02.2020: Debatt på Kunstnernes Hus: «Y-blokka: Et uuttømmelig tema – hva gikk galt og hva kan gjøres?» i samarbeid med Kunstnernes Hus. I panelet: Siri Hoem, Kjetil Jacobsen, Hugo Lauritz Jensen og Ola Elvestuen samt Lars Elton som moderator. Ingen som er for å rive Y-blokka ville/kunne stille. Samtalen ligger i vårt videoarkiv samt på Facebook-siden vår.

— 17.02.2020: Kronikk, Dagsavisen: «Nytt regjeringskvartal – til hvilken pris?».

— 25.02.2020: Morgengry for Y på Slottsplassen, i forbindelse med presentasjonen av nye statsråder i regjeringen Solberg. 

— Februar og mars 2020: Støtteaksjonen går sammen med NAL, OAF og Fortidsminneforeningen og engasjerer advokat for å gå til sak mot staten. NAL og Fortidsminneforeningen er saksøkere, advokat: Berit Reiss-Andersen, DLA Piper. Begjæring om midlertidig forføyning avvist i kjennelse fra Oslo tingrett 7.4.2020.

— 04.03.2020: Arrangement: Klokka tikker for Y. Demonstrasjon foran Y-blokka med store bannere på engelsk, plakater (stopp vandalismen!) og fotografering.

— Filmen «Skygge over Y», laget av Halv Produksjon ved Torjus Hembre og Nicolay Kjærnet.

— Y-selfie-filmer fra en rekke kjendiser: Bent Stiansen, Sissel Benneche Osvold, Morten Abel, Magne Furuholmen, Ravi, Nico Widerberg, Anneli Drecker, Kjell Erik Killi Olsen, Morten Krogvold, Hanne Beate Ueland, Håkon Bleken, Henrik Mestad, Tone Hansen og Laila Goody.

— Henrik D Zwart lager filmtrilogien «Y-blokka og …» (...kunsten/...byggeteknikken/...arkitekturen) 

— Mars 2020: Rettsmøte, Oslo tingrett. Kjennelsen er i statens favør.

— Støtteaksjonen sendte inn høringsuttalelse til Planendringsforslag for nytt regjeringskvartal.

— Mars 2020: lanserer filmen «Erna, en statsminister for Y».

— Brev til alle landets stortingspolitikere og fylkesordførere.

— 07.04.2020: Oslo tingretts kjennelse i saken "Ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning av Y-blokka. Midlertidig forføyning" der Fortidsminneforeningen og Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) var saksøkere, andre aktører var Oslo Arkitektforening og Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. Saksøkt: Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge, sakskostnader tilkjennes ikke.

— 11.04.2020: Blomsteraksjon ved Y-blokka, i regi av fb-gruppa Vern Y-blokka

— 16.04.2020: Kronikk i Morgenbladet: «La den stå», om innsparingsalternativ for nytt regjeringskvartal med illustrasjon fra plassen ved Deichman og illustrert utstillingsareal under lokket, inne og ute. Skrevet av Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre.

— 27.04.2020: Kronikk i Aftenposten: «Rivingen av Y-blokken må stanses. Om nødvendig med sivil ulydighet.» Av Simen Bang-Hansen, Hanne Sophie Claussen, Tone Dalen, Ellen De Vibe, Kjersti Hembre, Kjetil Jakobsen, Caroline Støvring, Espen Viksjø, Mari Viksjø Grøstad og Magnus Wessel Waal.

— 28.04.2020: Lenkeaksjon foran Y-blokka med Simen Bang-Hansen, Hanne Sophie Claussen, Tone Dalen, Ellen De Vibe, Kjersti Hembre, Kjetil A. Jakobsen, Caroline Støvring, Espen Viksjø, Mari Viksjø Grøstad og Magnus Wessel Waal. Fem ble arrestert og bøtelagt med 12000 kr hver. 

— Films from Choir for Y are launched.

— 02.01. 2020: Fourth demonstration for Y organized by us, arranged by Hanne Sophie Claussen and Kjersti Hembre. Protest march for Y with a torchlight procession from Y to the parliament, and then a bus was sent to Henie Onstad Kunstsenter where we demonstrated at the opening of the Picasso exhibition. Light chains, drums, chains, banners, orange ponchoes and fabric strips. Poster of the prime minister Erna Solberg with a Y-pin was used. Open microphone for activists. 1500 attendants.

— 08.01.2020: Open letter to prime minister Erna Solberg in Aftenposten, by Lars Elton, Hanne Sophie Claussen and Kjersti Hembre.

— 30.01.2020 Student demonstration for Y with a march from Y to the Parliament, arranged by students at Edvard Munch High School, with Nora Sulejmani and Petter Yran Støvring in front.

— 13.02.2020: Protest concert for Y. Initiated by a voluntary team of musicians, artists and filmmakers: Simen Bang-Hansen, Tone Dalen, Maria Sundby, Magnus Wessel Waal, Ellen Lande, Terje Lind Bjørsvik, Jostein Braa Oksavik, Pål Morten Hverven, Brinja Steingrimsdottir and Vilde Von Krogh. Appellants and musicians: Åse Kleveland, Fredrik Høyer, Lars Lillo Stenberg, Ravi, brenn. Valentinerne, Elvira Nikolaisen, Infinity Vik (Victoria Winge), Hilma Nikolaisen, Louien, Oh yeah Tiger, Iselin Shumba, Stein Torleif Bjella og Kjartan Kristiansen, Lars Elton, Espen Viksjø and Ola Elvestuen. About 3000 attended.

— 14.02.2020: Debate at Kunstnernes Hus: «Y-blokka: an inexhaustible theme – what went wrong and what can be done?» in collaboration with Kunstnernes Hus. In the panel: Siri Hoem, Kjetil Jacobsen, Hugo Lauritz Jensen and Ola Elvestuen, with Lars Elton as a moderator. No one that wants to demolish the Y-block wanted to/could attend. The debate is in our video archive, and also on our Facebook page.

— 17.02.2020: Article in Dagsavisen: «New Government Quarter – to what price?».

- 25.02.2020: Dawn for Y at Slottsplassen, in connection with the presentation of new ministers in the Solberg government.

— February and march 2020: Campaign to save the Y-block joins forces with NAL, OAF and National trust of Norway in order to engage a lawyer and sue the state. Plaintiffs: NAL and the National Trust of Norway, lawyer: Berit Reiss-Andersen, DLA Piper.Request for interim injunction rejected in ruling from Oslo District Court 7.4.2020.

— 04.03.2020: Arrangement: The clock is ticking for Y. Demonstration in front of the Y-block with big banners in English, posters (stop the vandalism!) and a photo shoot.

— The film «Shadow over Y», created by Halv Produksjon by Torjus Hembre and Nicolay Kjærnet.

— Y-selfie-films from several celebrities: Bent Stiansen, Sissel Benneche Osvold, Morten Abel, Magne Furuholmen, Ravi, Nico Widerberg, Anneli Drecker, Kjell Erik Killi Olsen, Morten Krogvold, Hanne Beate Ueland, Håkon Bleken, Henrik Mestad, Tone Hansen and Laila Goody.

— Henrik D Zwart creates the film trilogy «Y-blokka and …» (...the art/...the building technique/...the architecture).

— March 2020: Hearing, Oslo District Court. The ruling is in the state's favor.

— Campaing to Save the Y-block sent a hearing to plan amendments for the new Government Quarter.

— March 2020 we launch the movie «Erna, a prime minister for Y».

— Letter to all the parliamentarians and county mayors in the country.

— 07.04.2020: Oslo District Court ruling in the case "Invalidity of state zoning plan and framework permit for demolition of the Y-block. Temporary injunction" where the National Trust of Norway and the Norwegian Association of Architects (NAL) were plaintiffs, other actors were the Oslo Architects' Association and the Support Action to preserve the Y-block. Defendant: The State at the Ministry of Local Government and Modernization (KMD): Request for interim injunction will not be granted, legal costs will not be awarded.

— 11.04.2020: Flower action at the Y-block, under the auspices of the fb group Vern Y-blokka.

— 16.04.2020: Article in Morgenbladet: «Let it stand», about savings alternative for the new Government Quarter with illustration from the square by Deichman and illsutrated exhibition space under the lid, inside and out. Written by Hanne Sophie Claussen and Kjersti Hembre.

— 27.04.2020: Article in Aftenposten: «The demolition of the Y-block must be stopped. If necessary with civil disobedience.» By Simen Bang-Hansen, Hanne Sophie Claussen, Tone Dalen, Ellen De Vibe, Kjersti Hembre, Kjetil Jakobsen, Caroline Støvring, Espen Viksjø, Mari Viksjø Grøstad and Magnus Wessel Waal.

— 28.04.2020: Chain demonstration with Simen Bang-Hansen, Hanne Sophie Claussen, Tone Dalen, Ellen De Vibe, Kjersti Hembre, Kjetil A. Jakobsen, Caroline Støvring, Espen Viksjø, Mari Viksjø Grøstad and Magnus Wessel Waal. Five were arrested and fined NOK 12,000 each.


28.04.20: Lenkeaksjon. T.v.: Caroline Støvring, midten: Espen Viksjø, t.h.: Ellen de Vibe. Foto: Melissa Hegge / OAF
28.04.20: Lenkeaksjon. Ellen de Vibe og Espen Viksjø. Foto: Melissa Hegge / OAF

— 07.05.2020: Forsoningsdebatt ved Deichman: Samtale om hva som gikk galt med minnepolitikken etter 22. juli, og om mulighetene for forsoning. Paneldeltakere var stortingspolitiker (V) og tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen, sosiolog, fredsforsker og tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Ingrid Eide, partner og grunnlegger av Snøhetta og arkitekt for deler av Ground Zero minnesmerket i New York etter 9/11
 Kjetil Trædal Thorsen, psykolog og buddhistisk nonne med flere års erfaring fra blant annet Fransiskushjelpen Ani Könchog, 
fotograf mest kjent for sin portrettkunst og utnevnt til ridder av St. Olavs orden Morten Krogvold, statsviter, humanitær rådgiver, aktivt med i AUF og Ap i perioden 2007-2012 Enja Sæthren, og kunstner Katja Høst. Samtalen ledes av Kjetil Ansgar Jakobsen, professor i historie. Initiativtaker og medarrangør Caroline Støvring.

— Byggegjerdet pepres med kunst 09.05. (i regi av fb-gruppa Vern Y-blokka)

— Folkelenke 12.05. i forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett legges fram for Stortinget. Appell v/ Petter Eide og Ola Elvestuen.

— Folkelenke 27.05. Vi slår ring rundt Stortinget i forkant av avstemning 03.06. om SVs forslag om at riving må settes i bero i påvente av rettssaken i august. Følgende politikere snakket og besvarte spørsmål fra Caroline Støvring og Ellen de Vibe: Ola Elvestuen (V), Petter Eide (SV) og Helge Andrè Njåstad (FrP).

— Juni 2020: Stortingsbehandling av SVs forslag 04. juni og 19. juni. Forslagene ble nedstemt. NAL og Fortidsminneforeningen trekker søksmålet, da det mest sannsynlig vil være gjort uopprettelig skade på Y-blokka innen saken skal opp for retten i august.

— Juni 2020: Advokatkontoret GjessingReimers engasjert av arvinger etter Carl Nesjar og Erling Viksjø og Støtteaksjonen for å bevare Y-blokka. 29.06.2020 sendes stevning til Oslo tingrett med påstanden: Forbud mot opphavsrettskrenkelse og riving av bygg i strid med reguleringsplan. saksøkte: Staten v/ KMD og Oslo kommune v/ordføreren.

— 17.06.2020: Politisk kommentar i VG: «Y-blokka som X-faktor», Yngve Kvistad. Om Statlig prosjektmodell, som prosjekt for nytt regjeringskvartal er underlagt, men som staten velger å ikke følge iom. riving av Y før kostnadsrammen er på bordet og Stortinget har vedtatt investeringsbeslutning. Riving sementerer byggeprosjektet som det så langt ikke er bevilget penger til.

— Vake for Y 17.-18.06. Hanne Åmli, Thale Eidheim, ProsjektorPøblene m.fl. – med appeller 18.06. på Eidsvolls plass, ved Ola Elvestuen, Petter Eide, Une Bastholm, Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre.

— 18.06.2020: NRK varsler at Nesjar og Viksjøs arvinger aldri var spurt vedr. flytting av kunsten. Arvingene nekter gjenbruk av kunsten.

— 18.06.2020: Kronikk i Morgenbladet «Kjære folkevalgte! Ennå er det mulig å snu dette». Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre m/ Simen Bang-Hansen, Ellen de Vibe, Mari Viksjø Grøstad, Espen Viksjø og Tone Dalen. 

— 18.06.2020: Kronikk i Nationen: "Maktens sanne ansikt". Av Kjersti Hembre, Hanne Sophie Claussen og Tone Dalen.

— 30.06.2020: Begjæring om midlertidig forføyning innsendt av adv. GjessingReimers på vegne av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka: «Midlertidig forbud mot demontering av kunstverk og riving av bygg i strid med reguleringsplan».

— 02.07.2020: På rettens oppfordring har KMD instruert Statsbygg om å avvente igangsetting av frigjøring (betongsaging) av «Måken» og «Fiskerne» til mandag 6. juli kl. 12.00.

— 04.07.2020: Oslo tingrett avviser begjæring om midlertidig forføyning av prosessuelle grunner. Støtteaksjon for å bevare Y-blokka avvises som part. Vi anker avgjørelsen til lagmannsretten.

— 05.07.2020: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka varsler at vi fra nå vil støtte arvingenes arbeid for å sikre at Fiskerne og Måken ikke blir gjenbrukt i en sammenheng som krenker verkenes anseelse og egenart. I samarbeid med arvingene arranges kunstauksjon for innsamling av midler til finansiering av kostnader ifm prosessen og planlagt rettssak.

— 17.08.2020: Kronikk i Aftenposten: "Hva om Y-blokken lignet på det kongelige slott, Astrup?" Kjersti Hembre, Hanne Sophie Claussen og Iselin Shumba.

— 01.09.2020: Endringer av reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal vedtatt. Endringene innebærer at Høyblokkas påbygg fra 1990 (tegnet av arkitekt Per Viksjø) skal rives, og bygg A tillates høyere enn først vedtatt. Bygg A vil dermed rage høyest i framtidas regjeringskvartal.

— 15.10.2020: Offentliggjøring av kvalitetssikringsrapporten KS2 vekker sterke reaksjoner hos opposisjonspartiene, grunnet de høye kostnadene; nytt RKV estimert til 36,5 mrd. Rapporten er datert 6. juli 2020, men regjeringen ventet med å offentliggjøre den til etter at Y-blokka var revet. Det framkommer i forordet at konklusjoner og anbefalinger ble presentert for oppdragsgiverne (Finansdepartementet og KMD) allerede i juni. På det tidspunktet sto Y-blokka fremdeles støtt, og Fiskerne og Måken var ikke fjernet. 


— 07.05.2020: Reconciliation debate at Deichman: Conversation about what went wrong with the memorial politics after 22nd of July, and about the possibilities for reconciliation. The panelists were parliament politician (V) and former Minister of Climate and Environment Ola Elvestuen, sosiolog, peace researcher and former parliament politician for Arbeiderpartiet Ingrid Eide, partner and founder of Snøhetta and architect for parts of Ground Zero memorial in New York after 9/11
 Kjetil Trædal Thorsen, psychologist and buddhistic nun with several years experience from Fransiskushjelpen Ani Könchog, photographer most known for his portrait art and appointed Knight of Order of St. Olav Morten Krogvold, political scientist, humanitarian advisor, active in AUF and Ap in the period 2007-2012 Enja Sæthren, and artist Katja Høst. The conversation is led by Kjetil Ansgar Jakobsen, professor in history. Initiated by Caroline Støvring.

- The construction fence is filled with art 09.05.

— People chain 12.05. in conjunction with the revised national budget being presented to the Parliament. Appeal v/ Petter Eide and Ola Elvestuen.

— People chain 27.05. Surrounding the Parliament before the 03.06. vote on SVs proposition to put demolition on hold pending the trial in August. These politicians held appeals and answered questions from Caroline Støvring and Ellen de Vibe: Ola Elvestuen, Petter Eide and Helge Andrè Njåstad.

— June 2020: Parliamentary processing of the political party SVs proposition 4th of June and 19th of June. NAL and the National Trust of Norway are withdrawing the lawsuit, as irreparable damage most likely will have been done to the Y-block before the trial scheduled for August.

— June 2020: The law firm GjessingReimers engaged by heirs after Carl Nesjar and Erling Viksjø and the Support Action to preserve the Y-block. 29.06.2020: Summons to Oslo District Court with the claim: Prohibition of copyright infringement and demolition of buildings in violation of zoning plan. defendant: The state v / KMD and Oslo municipality v / the mayor.

— 17.06.2020: Political comment in VG: «The Y-block as an X-factor», Yngve Kvistad. About the State project model, as a project for a new government quarter is subject to, but which the state chooses not to follow with the demolition of Y until the cost framework is on the table and the Parliament has adopted an investment decision. Demolition cements the construction project for which no money has been allocated so far.

— Vigil for Y 17.-18.06. (Hanne Åmli, Thale Eidheim, ProsjektorPøblene among others) – with appeals 18.06. vbyed Ola Elvestuen, Petter Eide, Une Bastholm, Hanne Sophie Claussen and Kjersti Hembre.

— 18.06.2020: Article in Morgenbladet: «Dear elected officials! Still it's possible to stop this», (Hanne Sophie Claussen and Kjersti Hembre with Simen Bang-Hansen, Ellen de Vibe, Mari Viksjø Grøstad, Espen Viksjø and Tone Dalen).

— 18.06.2020: NRK warns that Nesjar and Viksjøs heirs never was asked about the relocating of the art. They refuse the reuse of the art.

— 30.06.2020: Request for a temporary injunction submitted by GjessingReimers on behalf of the Campaign to preserve the Y-block: «Temporary ban on dismantling of works of art and demolition of buildings in violation of zoning plan».

— 02.07.2020: At the court's request, KMD has instructed Statsbygg to await the commencement of the release (concrete sawing) of "Måken" and "Fiskerne" until Monday 6 July at 12.00 - 04.07.2020: Oslo District Court rejects petition for interim injunction for procedural reasons. Support action to preserve the Y-block is rejected as a party. We appeal the decision to the Court of Appeal.

— 05.07.2020: Campaign to preserve the Y-block informs that from now on we support the heirs 'work to ensure that Fiskerne and Måken are not reused in a context that violates the works' reputation and uniqueness. In collaboration with the heirs, an art auction is arranged to raise funds to finance costs in connection with the process and the planned trial.

— 17.08.2020: Article in Aftenposten: "What if the Y-block looked like the royal castle, Astrup?"

— 01.09.2020: Amendments to the zoning plan for Oslos new government quarter adopted.

— 15.10.2020: Publication of the report KS2 provokes strong reactions from the opposition parties, due to the high costs ; new governmental quarter estimated at NOK 36.5 billion. The report is dated 6 July 2020, however, the government did not publish it until after the Y-block was demolished. Conclusions and recommendations were known already in June. At that time, the Y-block was still stable, and Fiskerne and Måken had not been removed. 
Mediearkiv

Det har blitt skrevet og sagt mye om Y-blokka. Her har vi forsøkt å samle det meste fra mediene – både artikler og radio- og TV-innslag. En egen seksjon for internasjonal omtale.

Dokumentarkiv

Her finner du offentlige dokumenter av ulike slag, herunder bl.a. brev, planer, utredninger, reguleringskart- og bestemmelser, høringsuttalelser og avgitte kjennelser fra domstolen. 

Bilder

02.01.2020 Foto: Melissa Hegge / OAF

02.01.2020 Foto: Melissa Hegge / OAF

24.10.18: Folkeaksjon fra Y til Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

24.10.18: Folkeaksjon fra Y til Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

27.05.2020: Folkelenke fra Y til Stortinget. Foto: Melissa Hegge / OAF

27.05.2020: Folkelenke fra Y til Stortinget. Foto: Melissa Hegge / OAF

Foto: Melissa Hegge / OAF

Foto: Melissa Hegge / OAF

Illustrasjon: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka/ Donatas Grinius

Illustrasjon: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka/ Donatas Grinius

Illustrasjon: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka/ Donatas Grinius.


Illustrasjon: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka/ Donatas Grinius.


28.04.2020: Hanne Sophie Claussen under lenkeaksjonen foran Y-blokka. Foto: Agnete Brun

28.04.2020: Hanne Sophie Claussen under lenkeaksjonen foran Y-blokka. Foto: Agnete Brun

02.01.2020, Mari Viksjø Grøstad, Foto: Melissa Hegge / OAF


02.01.2020, Mari Viksjø Grøstad, Foto: Melissa Hegge / OAF


27.05.2020, Janne Wilberg på lenkeaksjon foran Stortinget. Foto: Melissa Hegge / OAF

27.05.2020, Janne Wilberg på lenkeaksjon foran Stortinget. Foto: Melissa Hegge / OAF

24.10.2018: Tredje folkeaksjon i regi av Støtteaksjonen foran Y-blokka med demonstrasjonstog fra Y til Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

24.10.2018: Tredje folkeaksjon i regi av Støtteaksjonen foran Y-blokka med demonstrasjonstog fra Y til Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

Fra folkelenken 2016.

Fra folkelenken 2016.

Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre foran Y-blokka, fotografert i forbindelse med en artikkel i Norske Hjem. Foto: Norske Hjem/Kari-Marte Frøyset

Hanne Sophie Claussen og Kjersti Hembre foran Y-blokka, fotografert i forbindelse med en artikkel i Norske Hjem. Foto: Norske Hjem/Kari-Marte Frøyset

24.10.2018: Demonstrasjon foran Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

24.10.2018: Demonstrasjon foran Stortinget. Foto: Jonas Adolfsen

02.01.2020: Protestmarsj for Y-blokka med fakkeltog fra Y til Stortinget og videre buss til Henie Onstad Kunstsenter hvor vi demonstrerte ved åpning av Picasso-utstilling. Foto: Melissa Hegge / OAF

02.01.2020: Protestmarsj for Y-blokka med fakkeltog fra Y til Stortinget og videre buss til Henie Onstad Kunstsenter hvor vi demonstrerte ved åpning av Picasso-utstilling. Foto: Melissa Hegge / OAF

Y-benker tegnet av April Arkitekter og bygget av Kvae Møbler. Her plassert på SALT.

Y-benker tegnet av April Arkitekter og bygget av Kvae Møbler. Her plassert på SALT.

28.04.2020: Lenkeaksjon foran Y-blokka. Avbildet: Espen Viksjø, Kjetil A. Jakobsen, Caroline Støvring og Mari Viksjø Grøstad. Foto: Adrian Bugge

28.04.2020: Lenkeaksjon foran Y-blokka. Avbildet: Espen Viksjø, Kjetil A. Jakobsen, Caroline Støvring og Mari Viksjø Grøstad. Foto: Adrian Bugge

Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen.


Foto: Tone Dalen.


Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen

Foto: Tone Dalen

Foto: Tone Dalen.


Foto: Tone Dalen.


Foto: Tone Dalen

Foto: Tone Dalen

Foto: Tone Dalen


Foto: Tone Dalen


17. mai 2020 ved Y-blokka. Foto: Tone Dalen


17. mai 2020 ved Y-blokka. Foto: Tone Dalen


Aksjon 4.3.20. Foto: OAF/ Melissa Hegge

Aksjon 4.3.20. Foto: OAF/ Melissa Hegge

Aksjon 4.3.20. Foto: OAF/ Melissa Hegge

Aksjon 4.3.20. Foto: OAF/ Melissa Hegge

Aksjon 4.3.20. Foto: Jonas Adolfsen

Aksjon 4.3.20. Foto: Jonas Adolfsen

Aksjon 4.3.20. Foto: Jonas Adolfsen

Aksjon 4.3.20. Foto: Jonas Adolfsen

Aksjon 4.3.20. Foto: Jonas Adolfsen

Aksjon 4.3.20. Foto: Jonas Adolfsen

Aksjon 4.3.20. Foto: Olav Hembre

Aksjon 4.3.20. Foto: Olav Hembre

Elvira Nikolaisen. Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.


Elvira Nikolaisen. Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.


Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.


Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.


Espen Viksjø. Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.

Espen Viksjø. Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.

Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.


Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.


Åse Kleveland. Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.

Åse Kleveland. Protestkonsert 13.02.20. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen.

No. 4 spiller for Y. Folkeaksjon 24.10.18. Foto: Jonas Adolfsen

No. 4 spiller for Y. Folkeaksjon 24.10.18. Foto: Jonas Adolfsen

Folkeaksjon 24.10.18. Foto: Jonas Adolfsen.


Folkeaksjon 24.10.18. Foto: Jonas Adolfsen.


Folkeaksjon 24.10.18. Foto: Jonas Adolfsen.


Folkeaksjon 24.10.18. Foto: Jonas Adolfsen.


Lenkeaksjon 28.04.20. Foto: Agnete Brun

Lenkeaksjon 28.04.20. Foto: Agnete Brun

Er ytringsfriheten truet? Munnbind laget av Katharina Barbosa. Foto: Katharina Barbosa

Er ytringsfriheten truet? Munnbind laget av Katharina Barbosa. Foto: Katharina Barbosa

Filmer
 
 
 
 
 
 

Bevaring av kulturarv - Newspeach fra regjeringen from Fabelaktig Support on Vimeo.

Bevaring av kulturarv - Newspeach fra regjeringen from Fabelaktig Support on Vimeo.

Where are we now? -- Y-blokka from Modern Times on Vimeo.

Where are we now? -- Y-blokka from Modern Times on Vimeo.